• ISOBAND bvba wordt geacht het orderformulier op de webshop te hebben aanvaard, tenzij ze binnen de 14 dagen haar weigering per mail kenbaar maakt.
 • De opgegeven leveringstermijn wordt zoveel mogelijk in acht genomen, maar ISOBAND bvba aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Vertraging in levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding, terwijl hij de bestelling zonder toestemming van ISOBAND bvba niet mag vernietigen. Alle verantwoordelijkheid voor niet-levering of laattijdige levering, veroorzaakt door heirkracht, gebrek aan vervoermiddelen, staking, lock-out en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone gang van activiteit aan ISOBAND bvba belemmert, wordt afgewezen.
 • Klachten, in verband met de factuur en de er op vermelde leveringen, hoeveelheid en prijzen, dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum. Na die datum bestaat er tussen de 2 partijen een stilzwijgend akkoord. In geval van bezwaar of om een andere reden zal de aansprakelijkheid van ISOBAND bvba in ieder geval beperkt blijven tot de waarde van de geleverde koopwaar, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang der schade.
 • De algemene aan- en verkoopsvoorwaarden van de koper worden aanzien als nietig en van gener waarde. Zij kunnen tegen ISOBAND bvba schriftelijk worden aangenomen.
 • De klant verbindt zich er toe uiterlijk 15 dagen na rekwest dienaangaande door ISOBAND bvba, alle stukken, onderrichtingen en gegeven, zoals model, merk, drukproef, enz. welke nodig zijn voor het verwezenlijken van de bestelde goederen, te bezorgen aan de administratieve afdeling van ISOBAND bvba, die de eigenares wordt van dit materiaal. Indien de klant deze clausule niet naleeft na de eerste aanvraag, wordt de aangenomen bestelling zonder voorafgaande verwittiging van ISOBAND bvba ontbonden met verplichting voor de klant ISOBAND bvba schadeloos te stellen voor het integrale bedrag voorzien in het contract. De klant verbindt er zich toe om ISOBAND bvba zonder vertraging alle opmerkingen mede te delen welke hij nodig acht betreffende de bestelling, dit in ieder geval voor er met de productie begonnen is.
 • De facturen zijn steeds betaalbaar te Malle, 30 dagen na factuurdatum. De korting mag verrekend worden indien betaling volgt binnen 8 dagen. In geval van niet-betaling van de facturen op hun vervaldag, wordt de totale gefactureerde som vermeerderd met 20% ingevolge forfaitair en onherleidbaar verhogingsbeding en dit met een minimum van 25 euro. De conventionele intresten worden gebracht vanaf de betalingsvervaldag van de factuur tot de dag van de effectieve betaling op 10%.
 • Iedere afzonderlijke overeenkomst, zelfs wissels of overdracht van schuldvordering, afgesloten met de klant brengt geen schuldvernieuwing mede.
 • Ingeval betalingsmodaliteiten zijn voorzien tussen partijen en bevestigd door ISOBAND bvba, wordt het hele gefactureerde bedrag onmiddellijk opeisbaar indien de partiële betaling niet stipt op de overeengekomen termijnen wordt ontvangen. In voorkomend geval heeft ISOBAND bvba het recht zonder ingebrekestelling noch waarschuwing, uitvoering van het contract op te schorten tot de dag van de integrale betaling en om alle voordelen die aan de klant zijn toegestaan teniet te doen.
 • Wanneer het, om interne organisatorische redenen nodig blijkt, een vroegere beschrijving van een artikel te veranderen, zal dit automatisch gebeuren, door ISOBAND bvba zonder voorafgaande goedkeuring van de klant.
 • ISOBAND bvba behoudt zich het recht voor de leveringen te schorsen of het contract te verbreken, wanneer de klant zijn facturen op de vervaldag niet betaald heeft of niet meer genoeg waarborgen biedt.
 • Leveringen beneden de 150 euro (België) en 250 euro (Nederland) worden non-franco verstuurd.
 • Voor alle gebeurlijke betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 • Goederen blijven eigendom van ISOBAND bvba tot volledige betaling van de factuur.
 • Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening betreffende de online beslechting van consumentengeschillen: De Europese Commissie heeft een ODR-platform ontwikkeld dat u kan gebruiken voor de online beslechting van consumentengeschillen. U kan via deze link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gebruik maken van het ODR-platform.